Moka's Fabulous Adventures | S1:E68 | Koushka the First, Part 2: The Chosen One